Crear una aplicació de Windows Forms en VB
  • Adrià Alonso - Dimecres 05 de Febrer de 2020
25 anys de Linux
  • Adrià Alonso - Diumenge 25 d'Agost de 2019

dvnogasn8unlppmaszmo.jpg


Un día com avui, al 1991, un jove estudiant de nom Linus Torvalds anunciava que treballava en un nou sistema operatiu.

Sense adonar-se'n posava les primeres pedres d'un dels més exitosos projectes de Software Lliure. Creava Linux, present avui día en l'Android del teu Smartphone, els serveis que fas servir a través d'Internet, els més poderosos súper ordinadors, l'Internet de les coses i molts àmbits més.


Prova Linux

HTML Purifier
  • Adrià Alonso - Diumenge 18 d'Agost de 2019

HTML Purifier és una llibreria en PHP que es pot fer servir com a eïna per sanetitzar elements HTML.


html-purifier.jpg?w=580&ssl=1


Entre altres coses, permet evitar l' introducció de Javascript tags
PDO o MySQLi en PHP?
  • Adrià Alonso - Dijous 15 d'Agost de 2019

pdo.pngEn qualsevol aplicació implementada en PHP que requereixi d’ accés a una Base de Dades (BBDD d’ara endavant),  podrem fer servir les transaccions amb MySQLi (amb programació orientada a objectes o amb programació estructurada), o la clase PHP Data Object (PDO) que proporciona una capa d’abstracció d’accés a les dades.

 

Els dos procediments estan implementats en les darreres versions de PHP (5.0 i superiors).PDO y MySQLi ofereixen una API orientada a objectes, però MySQLi també ofereix una API de programació estructurada, per si no estàs familiaritzat amb POOExemple de connexió:

 

La connexió en les dues formes es bastant simple:

// Per PDO

$db = new PDO(«mysql:host=localhost;dbname=database», ‘username’, ‘password’);

// MySQLi, Programació estructurada

$mysqli= mysqli_connect(‘localhost’,’username’,’password’,’database’);

// MySQLi, POO

$mysqli = new mysqli(‘localhost’,’username’,’password’,’database’);

*On posa localhost haurem de substituïr la ip o nom del nostre servidor de BBDD, es important saber si estem preparant un entorn de test local però
*username, el usuari de la BBDD
*password, ela cosntrasenya de l’usuari.
*username, el usuari de la BBDD
*database, el nom de la BBDD a la que conectem.

·      Seguretat


Els dos procediments estableixen métodes de seguretat davant atacs SQL, no obstant la funció prepare de la clase PDO proporciona uns mecanismes de seguretat adicionals que fan del seu ús una bona pràctica en seguretat i eficiència.

Si bé es cert que mitjançant MySQLi podríem fer servir la funció mysqli_real_scape_string per escapar valors, necesitaríem d’altres recursos per aconseguir una implementació tant eficient com amb el prepare de PDO.

·      Paràmetres amb nom


La funcionalitat de parà metres linkats a noms es una implementació propia de la clase PDO, la qual no està disponible amb MySQLi.


Exemple:


// Preparem la sentència


$sql = $dbPdoCon ->prepare("SELECT id FROM usuaris

WHERE (num=:str_usuari)

AND password=:hash_pwd");

// Linkem els paràmetres

$sql->bindParam("str_usuari ", $usuari,PDO::PARAM_STR) ;

$sql->bindParam("hash_pwd ", $contrasenya,PDO::PARAM_STR) ;

// Executem:

$sql->execute();

Domini.cat
  • Adrià Alonso - Diumenge 04 d'Agost de 2019
Informàtica en Català neix per iniciativa pròpia en voluntat de divulgar coneixement relacionat amb el món de la Informàtica y el desenvolupament en la Llengua Catalana.
Al següent enllaç Fundacio.cat es troba informació sobre els dominis.cat